PROGRAM VŠEOBECNÉ PREVENCE

Každé setkání trvá 3 hodiny

Třídní učitel se účastní setkání

Pracujeme v komunitním kruhu

Program je interaktivní

Pracujeme jak individuálně, tak i ve skupině

Do třídy jedeme dvakrát ročně

Tak jako neexistují dva stejní lidé, neexistují ani dvě stejné třídy.

Tuto individualitu ctíme. Proto se nám v případě potřeby neváhejte ozvat. Můžeme program doladit tak, aby odpovídal potřebám konkrétních tříd a jednotlivců v nich.

program@sonrisa-prevence.cz, +420 720 396 062

TEMATICKÉ ROZLOŽENÍ PROGRAMU

1.- 5. ROČNÍK - "Malý hrdina"

  1. ročník

Malý hrdina - Jedná se první setkání lektorů a třídy. Jeho cílem je seznámit se, navázat vztah mezi třídou a lektory, dále také nastavit základní pravidla spolupráce. V rámci setkání se lektoři společně s žáky přesunou do hrdinské školy - tento příběh je bude provázet po celý první stupeň ZŠ.

Hrdinova stezka důvěry - Druhé setkání je zaměřené na téma spolupráce. Jelikož ve spolupráci hraje důležitou roli důvěra, dostanou žáci možnost poznat, co to důvěra vlastně je, co znamená někomu důvěřovat. Zároveň budou mít žáci možnost být v roli někoho, komu je třeba důvěřovat.


  1. ročník

Společenstvo hrdinů - Cílem tohoto setkání je podpořit spolupráci celého třídního kolektivu, především jejich skupinovou identitu. Aktivity budou opět zasazeny do prostředí hrdinské školy.

Kodex cti - Téma navazuje na předchozí téma skupinové identity. Žáci přemýšlejí a diskutují o tom, jaké chování považují za vhodné a jaké ne. Zároveň jsou motivováni, aby se podle toho i chovali.


  1. ročník

Haló, tady hrdina! - V tomto setkání se budou lektoři společně s žáky bavit o komunikaci. Vysvětlí si, že existují různé druhy komunikace a ukáží si, jak vypadají. Žáci si vyzkouší, jak funguje komunikační šum či zpětná vazba. Mají také prostor si uvědomit, že nekvalitní komunikace vede ke konfliktům.

Virtuální svět - Lektoři s žáky v rámci příběhu navštíví online svět. V čem je podobný tomu našemu, a čím se naopak liší? Jaká nebezpečí nám hrozí v online prostoru? A co užitečného nám virtuální svět může přinést?


  1. ročník

Dobrý sluha - Stěžejním tématem tohoto setkání jsou emoce. Lektoři si společně s žáky vysvětlí, co to emoce jsou a jaké základní emoce máme. Cílem je také uvědomit si, že prožívání i projevování emocí se může u každého člověka lišit.

Když musíš, tak musíš I. - Setkání je zaměřené na prevenci zneužívání návykových látek. Cílem je uvědomit si, co to znamená návyková látka a jak ovlivňuje naše tělo a mysl. Součástí programu je i diskuze o životních hodnotách, které s problematikou návykových látek úzce souvisí.


  1. ročník

Příšera jménem "Strach"- Cílem setkání je blíže seznámit žáky se strachem. Lektoři se s žáky baví o tom, jak lidé prožívají strach a z čeho může pramenit. Součástí setkání je též trénink toho, jak se dá se strachem pracovat a jak ho lze překonat. Žáci mají dále možnost uvědomit si, že když na něco nestačím, mohu si říct o pomoc.

Přechod na II. stupeň - Toto setkání je rekapitulační. Lektoři ukončují se žáky jednu životní etapu. Opouštějí dosavadní příběh hrdinské školy a loučí se s jejími obyvateli. Z malých hrdinů se stanou velcí. Žáci se mohou ohlédnout za vším, co jako hrdinové zažili, co jim to přineslo a co naopak vzalo. A co je čeká dál.6.-9. ROČNÍK

6. ročník

Přechod na II. stupeň - adaptace - Žáci začínají novou kapitolu své školní kariéry. Setkání je proto zaměřené na stabilizaci a stmelení nového kolektivu.

Ten umí to a ten zas tohle - Lektoři pokračují se žáky v tématu spolupráce a tmelení třídního kolektivu. Cílem setkání je poznat různé role, které lidé při spolupráci zaujímají. Žáci si také mají možnost uvědomit, že každá z těchto rolí je pro spolupráci hodnotná. Mohou také přemýšlet, jaké role nejčastěji v kolektivu zastávají.


7. ročník

Šikana - Setkání je zaměřeno na odlišení šikany od jiných konfliktů a pochopení toho, jak se mohou cítit jednotliví aktéři šikany. Nezbytnou součástí je diskuze o tom, kde hledat pomoc v případě, že se člověk stane jedním z aktérů šikany.

Výběrové téma


8. ročník

Když musíš, tak musíš II. - Pokračování tématu zaměřeného na prevenci užívání návykových látek. Hlouběji než na prvním stupni si lektoři společně s žáky ukáží, co znamená závislost, definují si, co znamená návyková látka. Podle zájmů žáků se dále diskutuje o vybraném druhu návykových látek. Nezbytnou součástí setkání je i přemýšlení o životních hodnotách a o tom, zda mezi nimi mají návykové látky místo.

Výběrové téma


9. ročník

Výběrové téma

Rozloučení - Jedná se o závěrečné setkání. Lektoři s žáky rekapitulují celý program. Jaké mají žáci očekávání od svého dalšího života? Čím by chtěli být a co k tomu musí udělat? Lektoři se společně s žáky loučí.

VÝBĚROVÁ TÉMATA

Věříme, že k tomu, aby se z dítěte stal plnohodnotný dospělý, potřebuje se naučit rozhodovat se sám za sebe. Proto v některých částech našeho programu necháváme téma volné. Žáci si ho společně odhlasují na předchozím setkání.


Svět nul a jedniček - Téma zaměřující se na prostředí virtuálního světa. Jak se liší virtuální a reálný svět? Jaké hrozby na nás ve virtuálním světě čekají a jak jim předcházet?

Stres - Setkání je zaměřeno především na nácvik práce se stresem (včetně základního povědomí o psychohygienických technikách). Součástí je i diskuze a předání základních informací o tom, co je to stres a jak funguje v lidském těle. Lektoři žákům také předají informace, kde lze hledat pomoc v případě, že se jim nedaří stres zvládat.

Adrenalin - Téma se dotýká rizikového chování v oblasti rizikového trávení volného času. V rámci setkání si žáci vyzkouší nejen jak reagují v adrenalinových situacích, ale i řeší, jak s adrenalinem pracovat.

Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše - V tématu řešíme vztahy na partnerské úrovni. Žáci si mohou v rámci třídy vyjasnit, co každý z nich od svého partnera očekává.

Sexualita - Setkání navazuje na téma partnerských vztahů. Cílem je vytvořit prostor, kde se žáci mohou otevřeně bavit o svých postojích v různých oblastech lidské sexuality. Součástí setkání je i předávání některých nezbytných informací (například věková hranice pro legální sexuální styk apod.).

Dobrý sluha, špatný pán - V rámci tohoto setkání lektoři s žáky pracují na hlubším poznání lidských emocí. Cílem setkání je uvědomit si, že emoce jsou důležitou složkou osobnosti, nicméně neměly by nás ovládat. Součástí setkání i je základní nácvik toho, jak s emocemi pracovat.

DOPLŇKOVÁ SETKÁNÍ

Pokud potřebám Vaší školy z jakéhokoliv důvodu nestačí 2 setkání za rok, přijedeme po domluvě na doplňkové setkání. Takové setkání je již plně individuální a domlouváme ho se školním metodikem prevence nebo jinou kontaktní osobou.

Tato doplňková setkání jsou především určena pro třídy, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Ve výjimečných případech lze toto setkání realizovat i v jiných třídách.

Pokud máte zájem o doplňkové setkání, můžete se nám ozvat na program@sonrisa-prevence.cz.